Obchodní podmínky

Formulář pro uplatnění reklamace | Formulář k odstoupení od smlouvy

 

Internetový obchod: www.motoborney.cz

Společnost: Ivana Nejedlá

Se sídlem: Troskotovice 122, 67178

IČ/DIČ: 74281933 / CZ7253203958, jsme plátci DPH

E-mailová adresa: info@motoborney.cz

Telefonní číslo: +420 732 968 514

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.motoborney.cz.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • Typ zboží/služeb: e-shop nabízí široký výběr dílů na staré i nové modely. Dále oblečení, příslušenství a doplňky - motorkářské vybavení.

 

2. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškeré náhradní díly jsou určeny pro montáž odborným autorizovaným servisem.

 • Odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 • Prodávající po obdržení objednávky, kupujícímu potvrdí přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 • Kupující má právo zrušit objednávku, bez jakýchkoliv postihu až do okamžiku odeslání zboží, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 • Všechny ceny zboží jsou uvedeny s DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti do odvolání nebo vyprodání zásob.

 • Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zboží je možné vrátit pouze na adresu sídla společnosti. 

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy v případě:

 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

 • dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

b) Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit:

 • do 14 dnů od převzetí zboží, nebo poslední části dodávky

 • zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy

 • odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

 • v případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající platbu přijatou od kupujícího nejpozději do 14 dnů stejným způsobem jakým platbu přijal

 • zboží musí být naprosto neporušené, nepoškozené, bez známek používání, originálně zabalené, schopné dalšího prodeje

 • pokud je vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku

 • kupující zboží pošle běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato!

 • je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ, DOPRAVA

 • Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží na skladě posíláme do 3 pracovních dnů ode dne objednání, jinak zpravidla do 7-10 pracovních dnů, pokud se u zboží neuvádí jiná lhůta dodání.

 • Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek – přiobjednání, bude připočteno jedno poštovné.

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 • Pokud kupující odmítne zásilku převzít z Vaší strany (kupující) s Vámi objednaným zbožím, v souladu s občanským zákoníkem bude prodávající požadovat uhrazení způsobené škody ve výši ceny za dopravu, kterou si kupující vybral při objednání zboží.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 • Prodávající zboží zasílá po ČR i SK prostřednictvím:

  1. Zásilkovny

  2. Přepravní společností GLS

 • Pokud došlo k poškození zboží při přepravě je třeba reklamaci uplatnit u přepravce.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího

  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

  3. bankovním převodem 

  4. kartou (platební bránou)

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanovené obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně reklamace se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, má popsané vlastnosti a hodí se k popsanému účelu uvedené na stránkách obchodu.

 • U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé kupujícím v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, vady vzniklé mechanickým použitím, zanedbáním péče o zboží, nesprávnou instalací a nesprávným skladováním.

 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 • V zákonné lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věc;

  2. bezplatné odstranění vady opravou;

  3. přiměřenou slevu z kupní ceny;

  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 • Práva z vadného plnění může kupující konkrétně uplatnit u prodávajícího e-mailem, telefonicky, osobně na adrese jeho provozovny (sídle firmy).

 

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

 • Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by kupující uvést datum, své kontaktní údaje, popis závady, požadavek na způsob vyřízení reklamace a prokázat nákup zboží dokladem o koupi.

 • Zboží by mělo být odesláno nejlevnější možnou přepravou, např. doporučený balík, doporučený dopis, a zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 • Kupující do zásilky uvede popis reklamace, požadavek na způsob vyřízení a kontaktní údaje, doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

 • Prodávající do tří dnů od přijetí reklamace, budeme informovat o postupu, a zda nebude potřeba odborné posouzení.

 • Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší. Při oprávněné reklamaci pokud nebude možná výměna nebo oprava zboží, může kupující požádat o odstoupení od smlouvy.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, při objednávce, uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

 • Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 15 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

 

 

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 • Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 • Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2023.